اصفهان، خ شیخ بهایی، روبه روی بیمارستان مهرگان،
ساختمان کیان طب، طبقه دوم